Cookies och integritetspolicy

Cookies och integritetspolicy

1.             Om vår Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller för Sopra Steria Sweden AB («Sopra Steria») och redogör för hur vi samlar in och använder information om våra användare och hur vi skyddar användarens integritet.

Vi respekterar din integritet, och all behandling av personuppgifter sker i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftning. Genom att använda våra tjänster godkänner du och ger Sopra Steria tillåtelse att behandla dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetsspolicy. 

2.             Grundläggande begrepp

Personuppgifter är information och uppgifter som kan härledas till en enskild person. Exempel är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av Personuppgifter är hantering av Personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämning eller en kombination av sådana hanteringar.

Personuppgiftsansvarig är beteckningen för den person som är ansvarig för Behandling av Personuppgifter och som bestämmer syftet med behandlingen och vilka hjälpmedel som ska användas. Sopra Steria är Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med användningen av våra tjänster.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar Personuppgifter på den Personuppgiftsansvariges vägnar. Questback, Workbuster och Apsis är Personuppgiftsbiträden och utvecklar, driftar och underhåller vårt system för utskick av inbjudningar och undersökningar och system för rekrytering och utskick av nyhetsbrev. Ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Sopra Steria och det enskilda Personuppgiftsbiträdet reglerar vilken information Personuppgiftsbiträdet har tillgång till och hur den ska behandlas. 

3.             Vilka personuppgifter samlas in?

3.1          Personuppgifter du själv uppger

Vi samlar in de Personuppgifter som du själv uppger när du fyller i formulär eller datafält på våra webbplatser, så som namn, företag, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras i vår databas för att kunna behandla din förfrågan och kunna tillhandahålla tjänster som du önskar få,  som exempelvis då du vill anmäla dig till eller ta emot inbjudningar till events, prenumerera på vårt nyhetsbrev, svara på undersökningar eller skicka förfrågningar till HR, Sälj eller Marknad. Grunden för behandlingen är samtycke från den enskilde som inhämtas i samband med händelsen/anmälan, om inget annat finns specificerat.

Vi behandlar uppgifter om dig när du skickar e-post till oss/fyller i kontaktformulär i samband med förfrågan. Tänk på att förfrågningar du skickar via e-post/kontaktformulär inte skickas krypterat. Vi ber dig därför att inte skicka konfidentiell eller känslig information via e-post. 

3.2          Uppgifter som samlas in genom användning av tjänsten

När du använder våra tjänster registrerar vi information om din aktivitet. Informationen som registreras är följande:

(i)            Webbstatistik

Sopra Steria samlar in oidentifierad information om besökare på webbplatsen. Syftet med detta är att få statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationstjänster på webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, när på dygnet besöken görs, hur länge besöket varar, vilken webbläsare som används, vilka webbplatser besökaren kommer ifrån och webbsöket som ledde dig till Sopra Sterias hemsida.

Informationen behandlas i en oidentifierad och aggregerad form. Oidentifierad innebär att vi inte kan spåra informationen vi samlar in tillbaka till den enskilda besökaren. Dessutom bearbetas IP-adresser på aggregerad nivå, vilket innebär att all data slås samman till en grupp och behandlas därmed inte individuellt.

Vi använder analysverktygen Google Analytics, Google Adwords och Hotjar på vår webbplats. Detta är ett verktyg som är installerat på en egen server hos en extern leverantör och som samlar in Personuppgifter som används till vår kundanalys, -statistik och –undersökningar. Information från detta verktyg ges inte ut till andra aktörer av Sopra Steria. Läs mer om leverantörens behandling av Personuppgifter här: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms och https://www.hotjar.com/privacy

(ii)           Information om position

Vi räknar ut ett geografiskt läge utifrån IP-adressen vid bruk av våra tjänster. Geografiska positioner behandlas i anonym och aggregerad form.

(iii)          Teknisk information om din enhet och internetanslutning

Vi registrerar information om din enhet och anslutning till vår webbplats, inklusive webbläsare, operativsystem och IP-adress. Denna information används i en anonym och aggregerad form. Vi använder informationen till att anpassa visningen av våra tjänster till den enhet som du använder, och till analys för att förstå marknadstrender och för att begränsa missbruk av tjänsten.

(iv)          Sök

Vi sparar information om vilka sökord som brukarna använder. Syftet med lagringen är att göra informationsutbudet bättre gentemot dig. Användarmönstret för sök sparas bara i aggregerad form i en egen databas. Det är bara sökord som sparas och de kan inte kopplas till andra uppgifter, så som din IP-adress.

4.             Vad används uppgifterna till?

Den insamlade informationen kommer inte att användas senare för ändamål som är oförenliga med de syften som anges nedan, om du inte godkänner det.

4.1          Genomföra avtalen

Dina Personuppgifter behandlas för att kunna tillhandahålla efterfrågad tjänst (som till exempel att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till events och undersökningar), till att förbättra och vidareutveckla tillhörande tjänster, inklusive att anpassa tjänsterna efter användarens önskemål, och till att informera dig om nya användningsområden.

4.2          Förbättra användarupplevelsen

De insamlade uppgifterna används för att se om användare med en viss webbläsare/enhet har problem med att ladda webbplatsen, specifika sidor, specifika tjänster, samt för att anpassa formatet till webbläsaren/enheten som används så att vi kan förbättra våra tjänster. Uppgifterna som behandlas för detta ändamål används normalt aggregerat och anonymiserat.

4.3          Marknadsföring och rekommendationer

Vi behandlar också Personuppgifter för sådana ändamål som ger dig möjligheten till att få information om Sopra Sterias produkter och tjänster, inklusive utskick av nyhetsbrev, och inbjudningar till att delta i undersökningar eller events, om du tidigare har valt att erhålla sådan information genom samtycke till behandlingen. Vi kan också använda dina Personuppgifter för andra affärsrelaterade ändamål.

4.4          Förstå marknadstrenderna

De insamlade Personuppgifterna analyseras för att förstå marknadstrenderna samt för att försöka förutsäga framtida beteenden. Syftet med detta är bland annat att utarbeta statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla våra webbplatser och tjänster. Sådana analyser kan göras av Sopra Steria, eller av att Sopra Steria tar fram ett utdrag av uppgifterna som ett annat företag analyserar. Om Personuppgifter lämnas ut till andra företag för sådana analytiska ändamål, regleras detta av egna databehandlingsavtal med krav om konfidentialitet, och att informationen inte används för andra ändamål och raderas efter användning m.m.

4.5          Begränsa missbruk av tjänsten

Vi använder information kopplat till användarens aktiviteter och teknisk data för att begränsa olika former av missbruk av tjänsten. Missbruk inkluderar bland annat bedrägeriförsök, spam, försök att logga in på andras användarkonton, trakasserier och övriga handlingar som är förbjudna enligt svensk lag.

5.             Är det frivilligt att lämna personuppgifter?

Det är alltid frivilligt för dem som besöker webbplatsen att uppge Personuppgifter. Du kan när som helst begränsa mängden och typ av Personuppgifter som Sopra Steria registrerar om dig genom att inte fylla i formulär eller datafält på vår webbplats. Vi vill uppmärksamma om att detta kan medföra att någon av våra tjänster inte fungerar, inte fungerar optimalt, eller att din användarupplevelse påverkas.

När det gäller möjligheten att inte acceptera användning av cookies på Sopra Sterias webbplatser, se avsnittet «Användning av cookies» nedanför.

6.             Vem får tillgång till mina personuppgifter?

De som kan få tillgång till dina Personuppgifter är ett begränsat antal anställda hos Sopra Steria och tredjeparter som Sopra Steria har gett i uppdrag att utföra vissa tjänster (så som våra underleverantörer/Personuppgiftsbiträden).

7.             Dela information med tredje part

Uppgifter om dig och din användning av tjänsten kan komma att lämnas till andra företag, inklusive våra samarbetspartners för genomförande av events, och andra företag i koncernen för användning till samma ändamål som de blivit insamlade för. Så långt det är möjligt blir uppgifterna utlämnade i en anonymiserad form, men för vissa ändamål kan det vara nödvändigt för mottagaren att få information som gör det möjligt att identifiera dig.

Om du har bett om en tjänst som genomförs tillsammans med ett annat företag (t.ex. deltagande på ett gemensamt event) som kan ha behov av åtkomst till dina Personuppgifter, kommer vi att be om ditt samtycke. Vi kräver att våra samarbetspartners behandlar dina uppgifter konfidentiellt och endast använder uppgifter för att utföra tjänster för Sopra Sterias räkning.

Om det finns misstankar om att det har förekommit ett brott i samband med användningen av Sopra Sterias tjänster, kan informationen på begäran överlämnas till offentliga myndigheter. Vi vill också kunna utlämna information till andra om det behövs för att förhindra brott.

Vi kan också ge ett Personuppgiftsbiträde som behandlar Personuppgifter å Sopra Sterias vägnar, tillgång till dina Personuppgifter. Våra Personuppgiftsbiträden är sekretessbelagda och kan inte använda informationen på annat sätt än att utföra tjänsten åt oss.

7.1          Kombinera personuppgifter med information från tredje part

Sopra Steria kan inte kombinera Personuppgifter som du har gett oss med information som fås av tredje part.

8.             Skydd av personuppgifter

Vi har etablerat rutiner och åtgärder på olika nivåer för att säkerställa att inte obehöriga personer får tillgång till dina Personuppgifter, förhindrar att Personuppgifterna förloras av misstag, förstörs eller skadas och att all behandling av uppgifterna sker i enlighet med gällande lag. Åtgärderna innefattar bland annat regelbundna riskbedömningar, tekniska system och fysiska förfaranden för att skydda informationen och rutinerna för att verifiera inspektions- och korrigeringsförfrågningar.

9.             Rättigheter

9.1          Rätt till insyn

Den som önskar har rätt att få grundläggande information om behandling av personuppgifter i en verksamhet enligt artikel 15 Dataskyddsförordningen. Sopra Steria har angett denna information i denna Integritetspolicy och hänvisar till den vid eventuella förfrågningar. Den som är registrerad i Sopra Sterias datasystem har rätt till insyn i sina egna uppgifter.

9.2          Krav om korrigering eller radering av felaktiga eller oriktiga uppgifter

Enligt artikel 16 Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt till att be om att oriktiga, ofullständiga eller uppgifter som Sopra Steria inte har behörighet till att behandla blir korrigerade, raderade eller kompletterade. Krav från den registrerade besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar.

9.3          Radering av personuppgifter

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, om det inte lagstadgat krävs för att behålla dem längre.

Personuppgifter som du själv uppger för att använda våra tjänster lagras i en separat databas, delas inte med andra och raderas när du säger upp en prenumeration eller på annat sätt tar tillbaka ditt samtycke. Uppgifterna raderas också om vi får information om att en e-postadress inte är aktiv.

Du kan när som helst be oss att radera uppgifter som är kopplade till dig som användare, om inte informationen är nödvändig för att kunna leverera en tjänst som du fortfarande önskar att få tillgång till (exempelvis en prenumeration på nyhetsbrev), eller om det är lagstadgat att bevara uppgifterna.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av Personuppgifter. När du tillhandahåller tjänster som du prenumererar på kan du enkelt göra detta genom att välja “avregistera”.

För cookies, se punkt 10 och tabellen i punkt 10.3 som informerar om varje cookies lagringstid. 

10.          Användning av cookies

10.1      Samtycke till att använda cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet när du laddar ned en webbsida. Genom att använda vår webbplats, godkänner du användningen av cookies.

Om du inte vill godkänna vår användning av cookies, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill uppmärksamma dig på att detta kan medföra att våra webbsidor inte fungerar optimalt, eller att din användarupplevelse kan påverkas.

10.2      Sopra Sterias bruk av informasjonskapsler

Sopra Sterias nettsider bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettsiden skal fungere korrekt, og som er nødvendige for at du skal kunne navigere på nettsiden og benytte deg av våre tjenester. Vi bruker også informasjonskapsler som ikke er nødvendige, men som gjør det lettere for deg å benytte Sopra Sterias nettside.

For å kunne utvikle og forbedre Sopra Sterias nettside bruker vi Google Analytics, Google Adwords og Hotjar. Dette er tjenester for webanalyse. Tjenestene bruker Informasjonskapsler for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og kunne gjennomføre analyser for å forbedre vår tjeneste.

Når du bruker Sopra Sterias nettsider blir det samlet inn følgende opplysninger:

·         Din IP-adresse, nettleser og operativsystem

·         Besøkenes lokasjon

·         Tidspunkt for besøk

·         Hvilke sider på Soprasteria.no den registrerte IP-adressen besøker og varigheten av besøket

·         Eventuelt hvilken lenke du kom fra da du besøkte soprasteria.no

·         Hva som ble klikket på i løpet av besøket og eventuelle filer som ble nedlastet

 

Opplysningene blir sendt fra din nettleser til Google og Hotjar lagret på Googles og Hotjars servere.

10.3      Nærmere om informasjonskapslene som benyttes

Følgende informasjonskapsler brukes på nettstedet:

Navn: Utma
Kategori: Permanent
Anvendes til: Identifikasjon av unike besøkende
Lagringstid: Opptil 2 år

Navn: utmb
Kategori: Session
Anvendes til: Oppretholde og fortsette en brukers sesjon
Lagringstid: For den enkelte brukersesjon

Navn: utmc
Kategori: Permanent
Anvendes til: Å avgjøre om en ny brukersesjon skal opprettes eller ikke
Lagringstid: Opptil 6 måneder

Navn: utmt
Kategori: Session
Anvendes til: Beregning av hastighet på nettsiden
Lagringstid: For den enkelte brukersesjon

Navn: utmz
Kategori: Permanent
Anvendes til: Lagring av referanse benyttet for å nå nettsiden
Lagringstid: Opptil 6 måneder

11.          endring av personvernerklæringen

Sopra Steria forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen for å reflektere endringer av lover og regelverk samt tekniske fremskritt, og sørge for at den samsvarer med god forretningsførsel.

Dersom Sopra Steria endrer sin praksis vedrørende personvern kommer en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen til å gjengi disse endringene og vi kommer til å informere deg om slike endringer ved å oppdatere datoen for ikrafttredelse øverst på denne personvernerklæringen.

12.          Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, eller om endring eller sletting av personopplysninger som du har gitt oss, kan du kontakte oss på telefon 22 57 56 00 eller e-post firmapost.no@soprasteria.com. Vi anmoder om at du i alle forsendelser til Sopra Steria oppgir den e-postadressen som ble brukt ved registrering (dersom slik ble gitt).

Du kan også sende et brev til følgende postadresse: Postboks 1172 Sentrum
0107 OSLO.

Dersom du vil slette, endre eller korrigere dine personopplysninger og kontakter oss via e-post, ber vi deg i emnefeltet angi “anmodning om sletting” eller “anmodning om endring/korrigering”, alt etter hva din henvendelse gjelder. Vi vil gjøre vårt beste for snarest mulig å behandle din henvendelse.

13.          klager

Eventuelle klager på Sopra Sterias behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo eller e-post postkasse@datatilsynet.no

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Top
%d bloggers like this: